Projekt trenažér

V roku 2016 sme začali s výstavbou výcvikového centra pre záchranárske psy v Rohožníku. Najdôležitejšou časťou strediska je ruinový trenažér, prispôsobený pre potreby výcviku vyhľadávania zavalených osôb. V takomto rozsahu a prevedení ide o jedinečný projekt na Slovensku, ktorý má za úlohu skvalitniť prípravu záchranárskych zložiek v prípade zásahu pri mimoriadnych udalostiach.

Projekt trenažér1

Fáza 1

výstavba oplotenia
ocha_socioeconomic-debris-management_simple-black_512x5122

Fáza 2

budovanie úkrytov
Projekt trenažér3

Fáza 3

ukladanie rozmerných prefabrikátov
Projekt trenažér4

Fáza 4

zázemie
Ruinový trenažér
Ruinový trenažér je priestor, v ktorom sú nasimulované podmienky po páde budovy, spôsobenom zemetrasením, výbuchom, prípadne iným poškodením. V takýchto priestoroch je možné kontrolovane precvičovať rôzne situácie a postupy pri záchranárskych prácach, ktoré po páde budovy nastanú. Trenažér navyše umožňuje nielen precvičovanie postupov jednotlivých záchranárskych zložiek, ale aj súčinnosť týchto zložiek pri hromadnom nešťastí.
Súčasná situácia
Špecializované výcvikové centrum tohto typu na Slovensku momentálne neexistuje a precvičovanie záchranárskych prác v poškodených budovách prebieha v improvizovaných priestoroch, ktoré nespĺňajú základné bezpečnostné kritériá. V takýchto priestoroch nie je možné nasimulovať všetky situácie, ktoré po zosuve budov môžu nastať, preto sú záchranárske zložky nútené neustále vyhľadávať nové priestory pre tieto účely. Získať povolenie na vstup do objektov, ktoré sú na výcvik vyhovujúce, sa spája s množstvom administratívnych a časových problémov.
V okolitých krajinách už niekoľko rokov fungujú podobné špecializované centrá pre výcvik záchranárskych zložiek. Využívané sú najmä pri medzinárodných cvičeniach záchranárov, kde dochádza k cennej výmene skúseností a možnosti vzájomnej súčinnosti týchto zložiek.
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vybudovanie komplexného výcvikového centra pre účely výcviku záchranárskych psov, ako aj pre výcvikové účely zložiek IZS (HaZZ, DHZ, SČK a iné), ktoré bude simulovať podmienky po páde budov. Takéto centrum sa momentálne na Slovensku nenachádza a jeho vybudovaním sa priblížime k celosvetovému trendu budovania takýchto centier.
Výstavba
Oplotený areál bude rozdelený na dve časti. V jednej časti sa bude nachádzať „jemný“ stavebný odpad (tehly, menšie kusy betónu, ….. ) tak, aby bol vytvorený priestor na úkryty cca do 1,5 m pod úrovňou sute.
V druhej časti sa bude nachádzať stavebný odpad väčších rozmerov – betónové panely, väčšie bloky homogénneho betónu a pod. Táto časť bude okrem činnosti kynológov slúžiť aj pre cvičenia hasičov, prípadne ostatných zložiek IZS .
Obe časti budú prepojené cca 3m vysokou „vežou“, vyhotovenou z lešenárskej konštrukcie, kde sa budú nachádzať výškové úkryty s prístupom po rebríkoch a šikmých lávkach.
V areály sa bude nachádzať cvičisko s prekážkami pre výcvik poslušnosti a obratnosti psov.
Na ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami budú v areály osadené 2 unimobunky. Súčasťou areálu bude aj parkovisko.
Harmonogram prác
Fáza 1: Úprava pozemku a oplotenie
Fáza 2: Osadenie betónových skruží a rúr a ich následné zasypanie jemným stavebným odpadom
Fáza 3: Uloženie rozmerného stavebného odpadu podľa pokynov statika
Fáza 4: Vybudovanie lešenárskej konštrukcie, umiestnenie prekážok a unimobuniek, úprava parkoviska
Rozpočet
Fáza 1: Úprava pozemku a oplotenie – 1.500 EUR
Fáza 2: Osadenie betónových skruží a rúr  – 7.500 EUR
Fáza 3: Uloženie rozmerného stavebného odpadu – 3.000 EUR
Fáza 4: Vybudovanie lešenárskej konštrukcie – 8.000 EUR
Spolu materiál: 20.000 EUR
V rozpočte nie sú zahrnuté náklady na výkopové práce, dopravu materiálu a manipulačné práce.